ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನೋರಂಜಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ

Our Intension

Our Duty is to ENTERTAIN the AUDIENCE

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ

ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು

Our Vision

To give best contribution to the whole world entertainment industry
Top