ಸತ್ವವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು


ಮನೋರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು


ಮನೋರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು


For Supporters willing to unveil the unique and creative efforts of Genuine and substantial talents

Read More


For those working in the field of Entertainment

Read More


For truly talented individuals just entering the field of Entertainment

Read More


Top